Výukove materiály – Souhlas s licenčními podmínkami

 

Licenční podmínky:

 

  1. 1. Centrum fyzioterapie s.r.o., IČO 247 70 639, (dále jen „Poskytovatel“) je nositelem autorských majetkových práv k výukovému videu „Manipulační techniky – Měkké tkáně“, příp. k výukovému videu „Manipulační techniky – Periferní klouby“, příp. k výukovému videu „Manipulační techniky – Páteř“, jako edukativnímu audiovizuálnímu dílu (dále také jen „Dílo“) chráněnému autorským zákonem (z. č. 121/2000 Sb.).
  2. 2. Tyto licenční podmínky vymezují rozsah práv oprávněného uživatele – fyzické osoby (dále jen „Uživatel“) dílo užívat. Právnické osobě nemůže přistoupením k licenčním podmínkám prostřednictvím souhlasu na webových stránkách Poskytovatele a uhrazením licenčního poplatku stanoveného pro fyzickou osobu právo Dílo užívat vzniknout.
  3. 3. Projevením souhlasu na webových stránkách Poskytovatele a uhrazením licenčního poplatku získává Uživatel oprávnění dílo užívat ke své osobní potřebě za účelem svého vlastního odborného rozvoje a vzdělávání.
  4. 4. Uživatel není oprávněn pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy Díla ani Dílo stahovat na jakékoli médium sloužící k ukládání digitálních dat.
  5. 5. Uživatel je povinen chránit své přístupové údaje k Dílu, nesmí je poskytnout ani umožnit zneužití, byť neúmyslně, jakékoli jiné osobě. V případě zneužití přístupových údajů je Uživatel odpovědný za vznik újmy Poskytovatele či autorů Díla tak, jako by se škodního jednání dopustil sám.
  6. 6. I pokud by to bylo technicky možné, Uživatel není oprávněn Dílo rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, vystavovat, sdílet nebo jiným způsobem zpřístupňovat jiným osobám. Uživatel není ani oprávněn Dílo jakkoli modifikovat bez souhlasu Poskytovatele.
  7. 7. Uživatel bere na vědomí, že Dílo je jednou z edukativních součástí výukového programu fyzioterapeutického kurzu a jeho shlédnutí samo o sobě neznamená náhradu absolvování kurzu a neopravňuje k poskytování fyzioterapeutických služeb a k aplikaci shlédnutých metod na pacientech. Poskytovatel nenese odpovědnost za nesprávné použití informací nabytých zhlédnutím Díla.
  8. 8. V případě porušení těchto licenčních podmínek, zaniká právo Uživatele Dílo užívat, Poskytovatel je oprávněn zamezit technickými prostředky jeho dalšímu užívání.