Obchodní podmínky

Centrum fyzioterapie s.r.o.
IČO: 247 70 639; Sídlo: Nedašovská 376/6, 155 21 Praha – Zličín
Sp. zn.: C 172941 vedená u Městského soudu v Praze

Obchodní podmínky společnosti Centrum fyzioterapie s.r.o.
pro poskytování zdravotních služeb fyzioterapie a masáží

I.         Definice…………………………………………………………………………………………………….1

II.        Úvodní ustanovení……………………………………………………………………………………….2

III.       Obecné podmínky poskytování zdravotních služeb……………………………………………….2

IV.       Cena služeb, platební povinnosti pacienta a platební podmínky……………………………….4

V.        Organizace poskytování služeb, některé administrativní a informační povinnosti pacienta; individuální léčebný postup……………………………………………………………………………………4

VI        Kompletní nabídka služeb………………………………………………………………………………5

VII.      Zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění……………………………………5

VIII.    Péče a služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění doplňkové ke zdravotním službám hrazeným z veřejného zdravotního pojištění………………………………………………………………..7

IX.       Změna a zrušení termínu poskytnutí zdravotní služby, náhrady; storno podmínky a storno poplatek (smluvní pokuta)………………………………………………………………………………………7

X.        Změna a zánik smlouvy…………………………………………………………………………………8

XI.       Platnost a účinnost Obchodních podmínek…………………………………………………………9

 

I.        Definice

 1. Následující výrazy mají v těchto Obchodních podmínkách dále uvedené významy:

Centrum fyzioterapie / poskytovatel

Centrum fyzioterapie s.r.o.

Ceník

má význam vymezený v čl. III odst. 3 těchto OP

Dílčí smlouva

má význam vymezený v čl. III odst. 1.b těchto OP

občanský zákoník

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Obchodní podmínky / OP

má význam vymezený v čl. III odst. 2 těchto OP

pacient

příjemce zdravotních služeb, pacient ve smyslu zákona o zdravotních službách

smluvní vztah

má význam vymezený v čl. III odst. 1 těchto OP

Rámcová smlouva

má význam vymezený v čl. III odst. 1.a těchto OP

storno podmínky

má význam vymezený v čl. IX těchto OP

storno poplatek

má význam vymezený v čl. IX těchto OP, odst. 4, ve spojení s Ceníkem

 

 

zákon o zdravotních službách

zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

zdravotní služby

má význam vymezený v čl. II odst. 1 těchto OP

 

II.      Úvodní ustanovení

 1. Centrum fyzioterapie je registrovaný poskytovatel nelékařských zdravotních služeb poskytující ambulantní zdravotní služby, zejména zdravotní péči v oboru fyzioterapeut a masér ve zdravotnictví v rozsahu uděleného oprávnění (též jen „zdravotní služby“); zdravotní služby podle aktuální nabídky jsou publikované na internetových stránkách poskytovatele. Zdravotní služby jsou poskytovány prostřednictvím osob odborně způsobilých k výkonu zdravotnického povolání s příslušnou odborností.
 2. Zdravotní služby jsou poskytovány v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zákonem o zdravotních službách, občanským zákoníkem a dalšími příslušnými právními předpisy.
 3. Zdravotní služby jsou poskytovány za cenu uvedenou v Ceníku poskytovatele nebo jako služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění, jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky (viz čl. VII těchto OP).
 4. Poskytovatel provozuje internetové stránky, jejichž prostřednictvím informuje o poskytovaných službách a o podmínkách jejich poskytování. Internetové stránky poskytovatele jsou dostupné na elektronické internetové adrese centrumfyzioterapie.cz; případná změna elektronické internetové adresy se nepovažuje za změnu těchto OP.

 

III.    Obecné podmínky poskytování zdravotních služeb

 1. Centrum fyzioterapie poskytuje zdravotní služby na smluvním základě.
  1. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a pacientem vzniká uzavřením smlouvy o poskytování zdravotních služeb, a to zpravidla uzavřením písemné rámcové smlouvy o poskytování zdravotních služeb včetně zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění (též jen „Rámcová smlouva“), která vymezuje společně s těmito OP a Ceníkem právní rámec poskytování zdravotních služeb poskytovatelem pacientovi.
  2. Konkrétní zdravotní služba (zdravotní výkon) je poskytována na základě ústně uzavřené Dílčí smlouvy o poskytnutí zdravotní služby (též jen „Dílčí smlouva“), která je sjednána v mezích ujednání Rámcové smlouvy. Není-li z jakýchkoli důvodů mezi poskytovatelem a pacientem Rámcová smlouva uzavřena, pak je konkrétní zdravotní služba poskytována za podmínek ústně dohodnutých Dílčí smlouvou podle tohoto čl. III 1.d níže a písemně stanovených v těchto OP a v Ceníku.
  3. Předmětem Dílčí smlouvy může být jednotlivá zdravotní služba podle katalogu zdravotních služeb a zdravotních výkonů uvedeném v Ceníku, ucelený soubor těchto zdravotních výkonů poskytnutých v rámci jedné návštěvy nebo jejich cyklus, a to podle doporučení ošetřujícího lékaře nebo dohody s pracovníkem poskytovatele poskytujícím zdravotní službu.
  4. Dílčí smlouva je sjednána, jestliže dojde mezi poskytovatelem a pacientem k dohodě o (i) určení konkrétní zdravotní služby či souboru zdravotních služeb, (ii) termínu a době trvání jednotlivých výkonů, (iii) případně o počtu a předpokládané frekvenci výkonů a termínu alespoň prvního z nich, jde-li o jejich cyklus, (iv) event. o dalších individuálních podmínkách; cena je stanovena v Ceníku. Sjednané podmínky Dílčí smlouvy zapíše poskytovatel do zdravotnické dokumentace pacienta, a to zpravidla v elektronické podobě
  5. Jakákoli smlouva mezi poskytovatelem a pacientem může být uzavřena, měněna či ukončena ústně nebo písemně; písemná forma smlouvy, její změny či ukončení je povinná, požádá-li o to kterýkoli z nich.
 2. Centrum fyzioterapie vydává v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 občanského zákoníku tyto Obchodní podmínky společnosti Centrum fyzioterapie s.r.o. pro poskytování zdravotních služeb fyzioterapie a masáží (též jen „Obchodní podmínky“ nebo „OP“), které platí pro každý smluvní vztah s pacientem, jehož předmětem je poskytování zdravotních služeb, a to bez ohledu na to, jaká smlouva a v jaké formě je uzavřena. Není-li v konkrétním případě stanoveno či dohodnuto jinak, aplikují se na vztah s pacientem OP ve znění platném v den uzavření konkrétní Dílčí smlouvy o poskytnutí zdravotní služby, o kterou se jedná.
 3. Centrum fyzioterapie informuje pacienty o ceně poskytovaných zdravotních služeb a zdravotních výkonů, spotřebního materiálu a dalších plnění nehrazených z veřejného zdravotního pojištění, o platebních povinnostech pacienta a platebních podmínkách prostřednictvím ceníku, který je zveřejněn na internetových stránkách poskytovatele a je dostupný též ve zdravotnickém zařízení poskytovatele (též jen „Ceník“). Není-li v konkrétním případě stanoveno či dohodnuto jinak, použije se Ceník platný v den uzavření konkrétní Dílčí smlouvy, kterou bylo poskytnutí předmětné zdravotní služby, o kterou se jedná, sjednáno.
 4. Centrum fyzioterapie informuje o právech a povinnostech pacienta při poskytování zdravotních služeb prostřednictvím samostatného sdělení na internetových stránkách poskytovatele, které je dostupné též ve zdravotnickém zařízení poskytovatele (též jen „Informace o právech a povinnostech pacienta“).
 5. Centrum fyzioterapie informuje o zpracování osobních údajů prostřednictvím samostatného sdělení na internetových stránkách poskytovatele, které je dostupné též ve zdravotnickém zařízení poskytovatele (též jen „Informace o zpracování osobních údajů“).
 6. Odlišná ujednání Rámcové či Dílčí smlouvy s pacientem mají přednost před úpravou Obchodních podmínek.
 7. Obligatorní podmínky poskytování zdravotních služeb stanovené zákonem o zdravotních službách nejsou smluvními ujednáními mezi poskytovatelem a pacientem nijak dotčeny.

 

IV.    Cena služeb, platební povinnosti pacienta a platební podmínky

 1. Ceny služeb, vznik a výši platebních povinností pacienta a platební podmínky stanoví poskytovatel za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách a informuje o nich prostřednictvím Ceníku. Pacient je povinen seznámit se s Ceníkem při sjednávání služeb poskytovatele. Objednáním konkrétní služby poskytovatele pacient akceptuje cenu objednané služby, platební povinnosti a platební podmínky podle Obchodních podmínek a Ceníku a zavazuje se splatné částky řádně a včas uhradit.
 2. Cena služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění je splatná nejpozději v den poskytnutí služby.
 3. Doplňkové služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění jsou poskytovány za dohodnutý příplatek, který je splatný nejpozději v den poskytnutí příslušné služby zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění.
 4. Storno poplatky podle storno podmínek (zejm. čl. VII. odst. 6, čl. IX těchto OP) jsou splatné ve lhůtě 14 dnů ode dne dohodnutého termínu poskytnutí služby, který pacient nevyužil ani řádně a včas neomluvil, nebo před poskytnutím další služby podle toho, co nastane dříve.
 5. Platbu poskytovateli lze provést v hotovosti nebo bankovním převodem, a to zpravidla před začátkem poskytnutí služby. Na základě dohody pacienta s poskytovatelem je možné předplacení vybraných služeb, v takovém případě je výše zálohy na budoucí služby určena plnou cenou pacientem zvolených služeb.
 6. Poskytovatel nepřijímá platby platební kartou.
 7. Změnu Ceníku poskytovatel oznamuje pacientům vyvěšením plného znění Ceníku s uvedením data účinnosti změny ve zdravotnickém zařízení poskytovatele a současně na internetových stránkách poskytovatele. Objednáním konkrétní služby poskytovatele pacient akceptuje cenu objednaných služeb, platební povinnosti a platební podmínky podle nového Ceníku. V případě dohodnutého cyklu konkrétních zdravotních služeb, na základě jedné Dílčí smlouvy, platí pro celý cyklus zdravotních služeb cena platná ke dni uzavření příslušné Dílčí smlouvy.

 

V.      Organizace poskytování služeb, některé administrativní a informační povinnosti pacienta; individuální léčebný postup

 1. Objednání služeb v případě prvního přijetí k poskytování služeb poskytovatele je pacient povinen učinit osobně, nedojde-li k jiné dohodě s poskytovatelem. Změny dohodnutých termínů a další objednávky je možné uskutečnit kterýmkoli s pacientem sjednaným způsobem komunikace.
 2. Rámcová smlouva nezakládá právní nárok pacienta na uzavření Dílčí smlouvy, resp. poskytnutí zdravotní služby. Zdravotní služby jsou poskytovány a termíny jejich poskytnutí stanovovány s přihlédnutím k aktuálním možnostem provozu poskytovatele a jednotlivých odborných pracovníků poskytovatele, aby vždy byla zachována náležitá úroveň kvality a bezpečnosti pacientům poskytovaných zdravotních služeb.
 3. Poskytovatel umožňuje aktivní komunikaci ohledně organizace poskytování služeb, přičemž aktuálně platné postupy, podmínky a kontaktní údaje poskytovatele jsou dostupné na internetových stránkách poskytovatele.
 4. Má-li zdravotnické zařízení poskytovatele více pracovišť a některé služby poskytovatele nejsou dostupné na každém pracovišti poskytovatele, jsou informace o omezení nabídky služby na konkrétním pracovišti dostupné na internetových stránkách poskytovatele, příp. budou pacientovi sděleny.
 5. Pacient je povinen sdělit poskytovateli osobní údaje nezbytné pro uzavření smlouvy a kontaktní údaje pro dohodnutý způsob organizace poskytování služeb, a dále v rozsahu nezbytném pro vedení zdravotnické dokumentace. Pokud pacient odmítne údaje poskytnout, je poskytovatel oprávněn smlouvu s pacientem neuzavřít a poskytnutí služby odmítnout.
 6. Pacient je povinen informovat poskytovatele o svém zdravotním stavu v rozsahu potřebném pro řádné poskytování služeb.
 7. Pacient je při poskytování zdravotních služeb povinen dodržovat navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas. Pacient bere na vědomí, že pokyny, doporučení a rady fyzioterapeuta jsou poskytovány za účelem co nejlepšího průběhu a výsledku poskytování zdravotních služeb poskytovatele, nenahrazují však pokyny, doporučení a rady lékaře o léčebném postupu včetně léčebného režimu. Nerespektování doporučených opatření může prodloužit dobu léčby a narušit vzájemnou důvěru poskytovatele a pacienta.
 8. Povinnosti pacienta podle ustanovení tohoto čl. V 6 a 7 je povinen splnit zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta, příp. též vytvořit podmínky pro splnění těchto povinností pacientem.

 

VI.    Kompletní nabídka služeb

 1. Centrum fyzioterapie poskytuje veškeré své služby též pacientům – samoplátcům, a to na smluvním základě a za cenu podle aktuálně platného Ceníku.

 

VII.  Zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění

 1. Poskytovatel poskytuje vymezenou zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění jako smluvní zařízení pro zdravotní pojišťovny:
  1. 111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
  2. 201 Vojenská zdravotní pojišťovna
  3. 207 Oborová zdravotní pojišťovna
  4. 205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  5. 211 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

Změna okruhu smluvních pojišťoven se nepovažuje za změnu těchto OP.

 1. Zdravotní péče předepsaná oprávněným lékařem na příslušném formuláři POUKAZ NA VYŠETŘENÍ/OŠETŘENÍ FT je při splnění zákonem stanovených podmínek hrazena z veřejného zdravotního pojištění a poskytovatel ji pacientovi, který je pojištěncem smluvní zdravotní pojišťovny poskytovatele, poskytuje v plném rozsahu bez další úhrady (též jen „zdravotní péče hrazená z veřejného zdravotního pojištění“).
 2. Nesprávně vyplněný formulář POUKAZ NA VYŠETŘENÍ/OŠETŘENÍ FT může vést k odmítnutí úhrady ze strany zdravotní pojišťovny. Poskytovatel je oprávněn požádat pacienta o zajištění opravy nesprávně vyplněného formuláře před uzavřením Dílčí smlouvy o poskytování zdravotních služeb.
 3. Rozsah zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění, specifikaci požadovaných výkonů, délku jejich trvání a počet opakování určuje lékař. Termíny poskytnutí předepsaných zdravotních služeb stanoví poskytovatel podle svých možností a s přihlédnutím k potřebám pacienta, s nímž jsou termíny dohodnuty.
 4. V souvislosti s poskytnutím zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění je pacient povinen plnit některé informační povinnosti:
  1. prokázat poskytovateli svoji totožnost a předložit průkaz zdravotní pojišťovny,
  2. informovat poskytovatele, pokud v posledních třech měsících podstoupil či souběžně podstupuje fyzioterapii jako službu hrazenou z veřejného zdravotního pojištění,
  3. bezodkladně poskytovateli oznámit změnu zdravotní pojišťovny a předložit průkaz zdravotní pojišťovny.
 5. Pacient je povinen v souvislosti s organizací poskytování zdravotních služeb poskytovat součinnost nezbytnou pro poskytování zdravotních služeb a zúčastnit se každé předepsané terapie v dohodnutém termínu.
  1. Pokud se pacient nedostaví k poskytnutí zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a zároveň poruší i povinnost řádně a včas se omluvit, je povinen zaplatit poskytovateli storno poplatek podle těchto Obchodních podmínek a Ceníku. Náhrada terapie, k níž se pacient takto nedostavil, se neposkytuje.
  2. Předepsané zdravotní služby jsou součástí individuálního léčebného postupu stanoveného ošetřujícím lékařem pacienta, který je předepsal. Pokud se pacient opakovaně nedostaví k poskytnutí zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění bez důvodné a včasné omluvy, je poskytovatel oprávněn ukončit poskytování předepsaných zdravotních služeb.
 6. Hospitalizace, zhoršení či jiná změna (např. další onemocnění) zdravotního stavu pacienta může být důvodem pro ukončení poskytování lékařem předepsaných zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Pacient je povinen o očekávané hospitalizaci, zhoršení či změně svého zdravotního stavu poskytovatele včas informovat. Nemožnost dodržet z uvedených důvodů léčebný postup původně předepsaný ošetřujícím lékařem je důvodem pro ukončení poskytování předepsaných zdravotních služeb. V těchto případech je namístě, aby pacient kontaktoval ošetřujícího lékaře, za účelem posouzení zdravotního stavu pacienta a stanovení léčebného postupu podle aktuálního stavu pacienta.
 7. Na poskytování zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění se vztahují tyto Obchodní podmínky v plném rozsahu, přičemž ustanovení tohoto článku VII se použijí přednostně.

 

VIII.  Péče a služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění doplňkové ke zdravotním službám hrazeným z veřejného zdravotního pojištění

 1. S ohledem na vysoký standard materiálního i personálního zabezpečení zdravotnického zařízení poskytovatele a zájem, aby potenciál zdravotnického zařízení mohli ve svůj prospěch plně využít všichni pacienti, poskytovatel nabízí pacientům, kterým jsou poskytovány zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění, možnost využít další péči a služby, které poskytované zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění doplňují a podporují a mohou přispět k jejich účinnosti, avšak nejsou z veřejného zdravotního pojištění hrazeny (též jen „doplňkové služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění“).
 2. Doplňkové služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění jsou poskytovány na smluvním základě a za příplatek (cenu) podle Ceníku. Využití těchto služeb není podmínkou přijetí k poskytování zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Doplňkové služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění je pacient oprávněn odmítnout při uzavření Dílčí smlouvy, nejpozději však před zahájením příslušné terapie hrazené z veřejného zdravotního pojištění.
 3. Doplňkové služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění zahrnují péči a služby podle aktuální nabídky poskytovatele, mohou být poskytovatelem průběžně rozvíjeny a aktualizovány. Vymezení doplňkových služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění podle aktuální nabídky poskytovatele a jejich cena jsou uvedeny v Ceníku. Doplňkové služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění jsou nabízeny formou tzv. „balíčků péče a služeb“ určitého charakteru za cenu, jejíž výše je paušální a je splatná bez ohledu na to, zda pacient čerpal všechny nebo jen některé z nich.
 4. Doplňkové služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění se neposkytují spolu s předepsanou fyzikální terapií (elektroléčba).

 

IX.    Změna a zrušení termínu poskytnutí zdravotní služby, náhrady; storno podmínky a storno poplatek (smluvní pokuta)

 1. Centrum fyzioterapie usiluje o maximální zajištění dostupnosti zdravotních služeb v nejlepším zájmu pacientů. Včasnou omluvou termínu pacient podpoří celkové zkrácení objednacích lhůt a uvolní konkrétní termín pro jiného pacienta, který pomoc ve formě zdravotních služeb poskytovatele také potřebuje a získání uvolněného termínu ocení.
 2. Uzavřením Rámcové resp. každé Dílčí smlouvy pacient potvrzuje, že jsou mu známa ustanovení Obchodních podmínek a Ceníku o storno podmínkách, tj. podmínkách, za nichž lze změnit či zrušit dohodnutý termín poskytnutí zdravotních služeb, a tyto storno podmínky včetně případné povinnosti uhradit storno poplatek ve výši stanovené Ceníkem akceptuje.
 3. Každý termín poskytnutí zdravotní služby je s pacientem předem dohodnutý a je povinností pacienta, aby se na něj dostavil. Pokud se pacient ze zdravotních či jiných vážných důvodů nemůže v dohodnutém termínu k poskytnutí služby dostavit, je povinen svou neúčast co nejdříve omluvit, a to bezodkladně po zjištění této nemožnosti, vždy však nejméně 24 hodin před časem začátku dohodnutého termínu poskytování zdravotních služeb.
 4. Pokud se pacient k poskytnutí služby nedostaví, aniž by se řádně a včas omluvil, je povinen zaplatit poskytovateli jako sankci (smluvní pokutu) storno poplatek ve výši podle Ceníku (též jen „storno poplatek“). Storno poplatek představuje též odškodnění v paušální výši vyplývající ze zmaření termínu poskytování zdravotní služby. Poskytovatel může storno poplatek jednostranně snížit podle okolností vzniku nároku na jeho zaplacení.
 5. Pokud se pacient opakovaně v dohodnutém termínu nedostaví bez důvodné a včasné omluvy, je poskytovatel oprávněn při rezervaci jakéhokoli dalšího termínu požadovat složení zálohy ve výši odpovídajícího storno poplatku.
 6. V době akutního onemocnění, vč. užívání antivirotik či antibiotik, není vhodné podstupovat fyzioterapii, fyzikální terapii ani masáže. Pokud se pacient dostaví k poskytnutí služby a vykazuje příznaky infekce dýchacích cest nebo jiného infekčního onemocnění (např. kašel či rýma, zvýšená tělesná teplota), je pracovník poskytovatele oprávněn pacientovi poskytnutí služby odmítnout. V takovém případě je poskytovatel oprávněn postupovat, jako by se pacient bez omluvy nedostavil.
 7. Pokud se pacient dostaví k čerpání služby a vykazuje známky vlivu alkoholu či jiné psychotropní látky, je pracovník poskytovatele oprávněn pacientovi poskytnutí služby odmítnout. V takovém případě se postupuje, jako by se pacient bez omluvy nedostavil.
 8. Pro změny a zrušení termínu terapie v případě zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění platí přednostně ustanovení čl. VII 6 těchto OP.

 

X.      Změna a zánik smlouvy

 1. Ke změně či ukončení Rámcové smlouvy je třeba písemné formy, Dílčí smlouvu lze změnit či ukončit ústně nebo konkludentně.
 2. Zanikne-li z jakéhokoli důvodu Rámcová smlouva, zanikají s účinky ex nunc i uzavřené Dílčí smlou­vy; se zánikem Dílčí smlouvy Rámcová smlouva ani další Dílčí smlouvy nezanikají.
 3. Nedohodnou-li se strany jinak, Rámcová smlouva zaniká posledním dnem pátého (5.) kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, v němž došlo k poskytnutí posledního zdravotního výkonu.
 4. Rámcová smlouva a/nebo jednotlivé Dílčí smlouvy zanikají:
  1. dohodou smluvních stran;
  2. smrtí pacienta;
  3. zánikem poskytovatele bez právního nástupce;
  4. výpovědí ze strany pacienta z důvodu nesouhlasu se změnou OP či Ceníku; v tomto případě:
   • (i) Rámcová smlouva zaniká dnem účinnosti změny OP či Ceníku, je-li výpověď doručena před tímto dnem; jestliže se pacient o změně OP či Ceníku dozvěděl až poté, kdy nabyla účinnosti, je oprávněn vypovědět Rámcovou smlouvu a doručit výpověď poskytovateli do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne, kdy se o změně dozvěděl, v tomto případě je výpověď účinná a Rámcová smlouva zaniká dnem doručení poskytovateli;
   • (ii) uzavřené a nenaplněné Dílčí smlouvy zanikají splněním, i pokud by k němu došlo až po zániku Rámcové smlouvy;
  5. výpovědí ze strany pacienta z jiného důvodu nebo bez uvedení důvodu, v tomto případě činí výpovědní doba jeden (1) měsíc od doručení výpovědi, není-li pacientem ve výpovědi uvedena výpovědní doba delší;
  6. výpovědí ze strany poskytovatele pokud:
   • (i) dalšímu poskytování zdravotních služeb pacientovi brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení poskytovatele;
   • (ii) by došlo k překročení únosného pracovního zatížení odborných pracovníků poskytovatele a hrozilo by tak snížení kvality a bezpečnosti poskytovaných zdravotních služeb;
   • (iii) pacient přestane být pojištěncem zdravotní pojišťovny, se kterou má poskytovatel uzavřenu smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění;
   • (iv) poskytovatel prokazatelně předá pacienta s jeho souhlasem do péče jiného poskytovatele;
   • (v) pominou důvody pro poskytování zdravotních služeb;
   • (vi) pacient vysloví nesouhlas s poskytováním veškerých zdravotních služeb;
   • (vii) pacient úmyslně a soustavně nedodržuje dohodnutý individuální léčebný postup;
   • (viii) pacient přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb;
   • (ix) pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů.

Nejpozději při ukončení smlouvy je pacient povinen splnit veškeré své platební povinnosti vůči poskytovateli do té doby vzniklé.

 

XI.    Platnost a účinnost Obchodních podmínek

 1. Platné znění Obchodních podmínek („OP“) je uveřejněno na internetových stránkách poskytovatele a je dostupné též ve zdravotnickém zařízení poskytovatele. Pacient je povinen seznámit se s OP při sjednávání služeb poskytovatele. Poskytování služeb poskytovatelem se řídí OP ve znění podle ustanovení čl. III 2. těchto OP.
 2. Poskytovatel je oprávněn provést změnu OP. Změna OP se oznamuje vyvěšením plného znění OP s upozorněním na jejich změnu ve zdravotnickém zařízení poskytovatele a současně na internetových stránkách poskytovatele. Objedná-li pacient konkrétní služby poskytovatele poté, má se za to, že změnu OP akceptoval. Pokud pacient se změnou OP nesouhlasí, je oprávněn vypovědět smlouvu ke dni účinnosti změny OP.

 

Tyto Obecné podmínky jsou účinné ode dne 1. 7. 2024