tst-mail

[insert_php] get_header();

function NactiSouborCSV($csvSoubor){
$file_handle = fopen($csvSoubor, ‚r‘);
while (!feof($file_handle) ) {
$radky[] = fgetcsv($file_handle, 1024);
}
fclose($file_handle);
return $radky;
}

function ZapisRadekDoCSV($csvSoubor, $csvRadek){
$file_handle = fopen($csvSoubor, ‚a‘);
fwrite($file_handle, $csvRadek);
fclose($file_handle);
}

if ( ! empty( $_POST ) ) {
$PHPjmeno = $_POST[‚reg_jmeno‘];
$PHPprijmeni = $_POST[‚reg_prijmeni‘];
$PHPemail = $_POST[‚reg_email‘];
$PHPtelefon = $_POST[‚reg_telef‘];
// $PHPsouhlas = $_POST[‚reg_souhlas_s_licencnimi_podminkami‘];
$PHPkurz_diag = $_POST[‚rio_kurz_diag‘];
$PHPukonceni = $_POST[‚reg_rok_zakonceni‘];
$PHPkurz_jiny = $_POST[‚rio_kurz_jiny‘];
$PHPkurz_text = $_POST[‚reg_txt_kurz_jiny‘];
$PHPpraxe = $_POST[‚reg_delka_praxe‘];
$PHPpravdivost= $_POST[‚reg_pravdivost_udaju‘];
$PHPosoba = $_POST[‚rio_osoba‘];
$PHPuliceFO = $_POST[‚reg_uliceFO‘];
$PHPmestoFO = $_POST[‚reg_mestoFO‘];
$PHPpscFO = $_POST[‚reg_pscFO‘];
$PHPfirmaPO = $_POST[‚reg_firmaPO‘];
$PHPicoPO = $_POST[‚reg_icoPO‘];
$PHPdicPO = $_POST[‚reg_dicPO‘];
$PHPulicePO = $_POST[‚reg_ulicePO‘];
$PHPmestoPO = $_POST[‚reg_mestoPO‘];
$PHPpscPO = $_POST[‚reg_pscPO‘];
$PHPtlfPO = $_POST[‚reg_tlfPO‘];

$tmpDatum = date(„Y.m.d“);
if($PHPosoba==“fyzicka“){$PHPosobaNum=0;}else{$PHPosobaNum=1;}
$tmpDatumCas = current_time( ‚mysql‘ );

$unique_code = „_“.rand(999999999,9999999999);

$csvSoubor = ‚wp_registered_users.csv‘;
// $csvRadky = NactiSouborCSV($csvSoubor);
$csvRadky = array_map(‚str_getcsv‘, file($csvSoubor) );
$arraySize = count($csvRadky ); # Vrať počet řádků
// $VariabilniSymbol=“0012017″;
// for ($i = 0; $i < $arraySize; ++$i) { $VariabilniSymbol = $data[$arraySize][17]); } $VariabilniSymbol = $csvRadky[$arraySize-1][17]; $VS = (int)$VariabilniSymbol; $VS = $VS + 10000; $VariabilniSymbol = str_pad($VS, 7, '0', STR_PAD_LEFT); $csvData = "".$unique_code.", 1, ".$PHPjmeno.", ".$PHPprijmeni.", ".$PHPemail.", ".$PHPtelefon.", ".$PHPkurz_diag.", ".$PHPukonceni.", ".$PHPpraxe.", ".$PHPosoba.", ".$PHPuliceFO.", ".$PHPmestoFO.", ".$PHPpscFO.", 1, ".$tmpDatumCas.", ".$tmpDatumCas.", ".$tmpDatumCas.", ".$VariabilniSymbol."\n"; ZapisRadekDoCSV($csvSoubor, $csvData ); // =======EMAIL=S=ÚDAJI=O=REGISTRACI=ODESLÁN================================================== $TeloZpravy = "„;
// $TeloZpravy .= ‚‚;
$TeloZpravy .= ‚‚;
/*
$TeloZpravy .= ‚‚;

$TeloZpravy .= ‚‚;
$TeloZpravy .= ‚‚;
$TeloZpravy .= ‚‚;

$TeloZpravy .= ‚‚;
*/
$TeloZpravy .= ‚‚;

$TeloZpravy .= ‚logo CF‚;
$TeloZpravy .= „

„;
$TeloZpravy .= „Potvrzujeme přijetí žádosti o registraci k Výukovým materiálům ‚Manipulační techniky – Měkké tkáně‘ na jméno: „;
$TeloZpravy .= $PHPjmeno.“ „.$PHPprijmeni;
$TeloZpravy .= „

„;

$TeloZpravy .= ‚
‚;

$TeloZpravy .= ‚

‚;
$TeloZpravy .= „Registrovaný uživatel „.$PHPjmeno.“ „.$PHPprijmeni.“ (dále jen ‚Uživatel‘) získá po přidělení přihlašovacích údajů licenční oprávnění k výukovému filmu ‚Manipulační Techniky – Měkké tkáně‘ (doba trvání 1:00:12) za cenu 2.100,- Kč.
„;
$TeloZpravy .= „Přístup nebude časově omezen.

„;
$TeloZpravy .= ‚Uživatel bezvýhradně souhlasí s licenčními podmínkami, a bere na vědomí, že přihlašovací jmeno a heslo je mu/ji přiděleno a sám není opravněn je měnit.
‚;
$TeloZpravy .= ‚Použití přístupových údajů je kontrolováno a v případě zneužití bude v souladu s Licenčními podmínkami přístup odebrán.

‚;
$TeloZpravy .= „

„;

$TeloZpravy .= ‚


‚;
$TeloZpravy .= ‚Uživatel odesláním údajů stvrzuje aktuální licenční podmínky:
‚;
/*
$TeloZpravy .= ‚

  ‚;

  $TeloZpravy .= „

  „;
  $TeloZpravy .= „1. Centrum fyzioterapie s.r.o., IČO 247 70 639, (dále jen ‚Poskytovatel‘) je nositelem autorských majetkových práv k výukovému videu ‚Manipulační léčba – měkké tkáně‘ jako edukativnímu audiovizuálnímu dílu (dále také jen ‚Dílo‘) chráněnému autorským zákonem (z. č. 121/2000 Sb.).
  „;
  $TeloZpravy .= „2. Tyto licenční podmínky vymezují rozsah práv Uživatele – fyzické osoby dílo užívat. Právnické osobě nemůže přistoupením k licenčním podmínkám prostřednictvím souhlasu na webových stránkách Poskytovatele a uhrazením licenčního poplatku stanoveného pro fyzickou osobu právo Dílo užívat vzniknout.
  „;
  $TeloZpravy .= „3. Projevením souhlasu na webových stránkách Poskytovatele a uhrazením licenčního poplatku získává Uživatel oprávnění dílo užívat ke své osobní potřebě za účelem svého vlastního odborného rozvoje a vzdělávání.
  „;
  $TeloZpravy .= „4. Uživatel není oprávněn pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy Díla ani Dílo stahovat na jakékoli médium sloužící k ukládání digitálních dat.
  „;
  $TeloZpravy .= „5. Uživatel je povinen chránit své přístupové údaje k Dílu, nesmí je poskytnout jakékoli jiné osobě. V případě zneužití přístupových údajů je Uživatel odpovědný za vznik újmy Poskytovatele či autorů Díla tak, jako by se škodního jednání dopustil sám.
  „;
  $TeloZpravy .= „6. I pokud by to bylo technicky možné, Uživatel není oprávněn Dílo rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, vystavovat, sdílet nebo jiným způsobem zpřístupňovat jiným osobám. Uživatel není ani oprávněn Dílo jakkoli modifikovat bez souhlasu Poskytovatele.
  „;
  $TeloZpravy .= „7. Uživatel bere na vědomí, že Dílo je jednou z edukativních součástí výukového programu fyzioterapeutického kurzu a jeho shlédnutí samo o sobě neznamená náhradu absolvování kurzu a neopravňuje k poskytování fyzioterapeutických služeb a k aplikaci shlédnutých metod na pacientech. Poskytovatel nenese odpovědnost za nesprávné použití informací nabytých zhlédnutím Díla.
  „;
  $TeloZpravy .= „

  „;

  $TeloZpravy .= ‚

 

‚;

$TeloZpravy .= ‚


‚;
$TeloZpravy .= „Uživatel pro získání registrace poskytl následující údaje:
„;
$TeloZpravy .= „Jméno a příjmení: „.$PHPjmeno.“ „.$PHPprijmeni.“
„;
$TeloZpravy .= „Email pro komunikaci: „.$PHPemail.“
„;
$TeloZpravy .= „Kontaktní telefon: „.$PHPtelefon.“

„;

$TeloZpravy .= „Uživatel dále uvádí, že:
„;
if($PHPkurz_diag==“rio_diag_ano“){ $TeloZpravy .= „Absolvoval Kurz diagnostika, který ukončil/a v roce „.$PHPukonceni.“
„;
} else { $TeloZpravy .= „Kurz diagnostika neabsolvoval.
„;}
if($PHPkurz_jiny==“rio_jiny_ano“){ $TeloZpravy .= „Absolvoval kurz „.$PHPkurz_text.“
„;
} else { $TeloZpravy .= „Jiný kurz neabsolvoval.
„;}
$jednotka = „“;
if (intval($PHPpraxe)==1) {$jednotka=“rok“;}
if (intval($PHPpraxe)>1 && intval($PHPpraxe)<4 ){$jednotka="roky";} if (intval($PHPpraxe)>4 ){$jednotka=“let“;}
$TeloZpravy .= „Vykonal dosud praxi v oboru v délce „.$PHPpraxe.“ „.$jednotka.“

„;
$TeloZpravy .= „
„;
if($PHPosoba==“fyzicka“){
$TeloZpravy .= „Jméno osoby: „.$PHPjmeno.“ „.$PHPprijmeni.“
„;
$TeloZpravy .= „Adresa: „.$PHPuliceFO.“, „.$PHPmestoFO.“ „.$PHPpscFO.“

„;
} else {
$TeloZpravy .= „Společnost, která hradí za Uživatele – fyzickou osobu – poplatek spojený s užíváním Díla: : „.$PHPfirmaPO.“, „.$PHPicoPO.“/“.$PHPdicPO.“
„;
$TeloZpravy .= „Adresa: „.$PHPulicePO.“, „.$PHPmestoPO.“ „.$PHPpscPO.“

„;
}
// $TeloZpravy .= ‚


‚;
$TeloZpravy .= „Pokyny k platbe:
„;
$TeloZpravy .= „číslo účtu: 5780839001/5500
„;
$TeloZpravy .= „VS: „.$VariabilniSymbol.“
„;
$TeloZpravy .= „částka: 2100,- Kč
„;
$TeloZpravy .= „
„;
$TeloZpravy .= „Po zaplaceni bude vystavena faktura.
„;
// $TeloZpravy .= ‚


‚;
$TeloZpravy .= „Přihlašovací údaje a heslo Vám budou zaslány na Vámi udaný email po zaplacení výše uvedené částky.“;
// $TeloZpravy .= ‚


‚;
$TeloZpravy .= „
„;

// $TeloZpravy .= „Zájemci mimo ČR mohou kontaktovat ohledně možnosti registrace recepci Centra fyzioterapie emailem na adrese centrum.fyzioterapie@gmail.com
„;
// $TeloZpravy .= „Nepřijímáme platby ze zahraničí.“;

$TeloZpravy .= „Děkujeme.

„;

$TeloZpravy .= „Centrum fyzioterapie s.r.o.
„;
$TeloZpravy .= „Palác Purkyňova, 3.patro
„;
$TeloZpravy .= „Purkyňova 74/2
„;
$TeloZpravy .= „110 00 Praha 1

„;

$TeloZpravy .= „tel. 222 514 630
„;
$TeloZpravy .= ‚

‚;
echo ‚

 • ‚;
  echo ‚

 • ‚;
  echo ‚

 • ‚;
  echo ‚

  ‚;
  echo ‚ ‚;
  echo ‚

  ‚;

  echo ‚

  Praxe, kurzy

  ‚;
  echo ‚

  ‚;
  echo ‚

   Absolvoval/a jsem kurz Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu

  ‚;
  echo ‚

   ‚;

   if($PHPkurz_diag==“rio_diag_ano“)
   {
   echo ‚

   ANO

   ‚;
   echo ‚

  ‚;
  echo ‚

  ‚;
  echo ‚

   ‚;
   echo ‚

  • ‚;
   echo ‚‚;
   echo ‚
  • ‚;
   echo ‚

  ‚;
  echo ‚

  ‚;
  } else {
  echo ‚

  NE

  ‚;
  echo ‚

  ‚;
  }

  echo ‚ ‚;
  echo ‚
  ‚;
  echo ‚

   Absolvoval/a jsem jiný kurz

  ‚;
  echo ‚

   ‚;
   if($PHPkurz_jiny==“rio_jiny_ano“)
   {
   echo ‚

   ANO

   ‚;
   echo ‚

  ‚;
  echo ‚

  ‚;
  echo ‚

   ‚;
   echo ‚

  • ‚;
   echo ‚

  ‚;
  echo ‚

  ‚;
  } else
  {
  echo ‚

  NE

  ‚;
  echo ‚

  ‚;
  }
  echo ‚ ‚;
  echo ‚
  ‚;

  echo ‚

   ‚;
   echo ‚

  1. ‚;
   echo ‚

  ‚;
  echo ‚ ‚;
  echo ‚

  ‚;
  echo ‚ ‚;
  echo ‚

  Fakturační údaje

  ‚;
  echo ‚

  ‚;
  echo ‚‚;
  echo ‚

 • ‚;
  if($PHPosoba==“fyzicka“){
  echo ‚‚;} else {
  echo ‚‚;
  }
  echo ‚
 • ‚;
  echo ‚

 • ‚;
  if($PHPosoba==“fyzicka“){
  echo ‚‚;} else {
  echo ‚‚;
  }
  echo ‚
 • ‚;
  echo ‚ ‚;
  echo ‚

  ‚;
  if($PHPosoba==“fyzicka“)
  {
  echo ‚

  ‚;
  echo ‚

   ‚;
   echo ‚

  1. ‚;
   echo ‚

  2. ‚;
   echo ‚

  3. ‚;
   echo ‚

  4. ‚;
   echo ‚

  5. ‚;
   echo ‚

  ‚;
  echo ‚ ‚;
  echo ‚

  ‚;
  } else
  {
  echo ‚

  ‚;
  echo ‚

   ‚;
   echo ‚

  1. ‚;
   echo ‚

  2. ‚;
   echo ‚

  3. ‚;
   echo ‚

  4. ‚;
   echo ‚

  5. ‚;
   echo ‚

  6. ‚;
   echo ‚

  7. ‚;
   echo ‚

  ‚;
  echo ‚ ‚;
  echo ‚

  ‚;
  }
  echo ‚ ‚;
  echo ‚

  ‚;

  // =======OBRAZOVKA=ODESLÁNA=ŽÁDOST=O=REGISTRACI==============================================
  die();
  }
  // =======OBRAZOVKA=NEODESLÁNA=ŽÁDOST=O=REGISTRACI==============================================
  [/insert_php]

   

  Fyzická osoba oprávněná k užití „díla“

   

  Praxe, kurzy

   Absolvoval/a jsem kurz Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu

   

   Absolvoval/a jsem jiný kurz

   

   

   

  Fakturační údaje

 •  

   

   

  Prohlášení o pravdivosti údajů:

   

  Odeslat registraci   

   

  Položky označené * je nutné vyplnit.