Fyzioterapie s využitím posturografické plošiny

Nově na našem pracovišti na Praze 1 nabízíme vyšetření a fyzioterapii na posturografické plošině Freemed pro dynamickou a statickou baropodometrii a stabilometrii.

 

Co naše plošina umí?

 • měření stability a rovnováhy stoje, chůze a běhu dle mezinárodně uznávaných metodik
 • videoanalýzu postury – statické i dynamické
 • dynamickou analýzu chůze
 • na základě výše uvedených měření a rozboru návrh protetické korekce (vložky do bot)
 • biofeedback pro cílenou fyzioterapii funkce nohy ve stoji, příp.chůzi

Indikace vyšetření:

 • Ortopedie a rehabilitace
  • Pooperační diagnostika – detekce rizika pádu a rozložení zatížení na chodidle, pozice těžiště – např. po chirurgickém zákroku (TEP, artroskopie,…).
  • Poúrazová diagnostika – zjištění změny zatížení chodidla a následné změny pohybového stereotypu chůze v důsledku úrazu – v oblasti hlezenního, kolenního kloubu, bederní páteře.
  • Řešení chronických poruch pohybového aparátu – zjištění nestability, přetížení a vadné biomechaniky při chůzi, stoji, běhu s následnou možností cílené fyzioterapie.
 • Sportovní medicína
  • Prevence zranění – identifikace nestability, přetížení a nefunkčních segmentů chodidla a svalových řetězců a to při stoji, chůzi, běhu pro cílenou fyzioterapii.
  • Zlepšení výkonnosti sportovce pomocí identifikace nevhodné biomechaniky pohybu v oblasti nohy a dalších segmentů a následné cílené fyzioterapie a tréninku.
 • Diabetologická rehabilitace, podiatrie
  • Prevence otlaků a nehojících se lézí – identifikace nejvíce namáhaných částí a míst s největším tlakovým zatížením pro následnou terapeutickou korekci.
 • Prevence vzniku bolestí z neadekvátního zatěžování pohybového systému (pracovní přetížení, kompenzační pohybové aktivity, apod.)

 

Nabízíme:

 • Vstupní vyšetření
  • nový pacient/klient bez vstupního kineziologického rozboru v Centru fyzioterapie s.r.o.
  • obsah: odebrání anamnézy, klinické vyšetření, návrh programu fyzioterapie, vyšetření na plošině, analýza výsledků, protokol z vyšetření včetně doplnění programu fyzioterapie
 • Vstupní vyšetření na plošině dle indikace fyzioterapeuta Centra fyzioterapie s.r.o.
  • pacienti/klienti, kteří jsou u nás v péči; fyzioterapeut přesně specifikuje typ testu a jeho účel, cíl vyšetření
  • obsah: provedení požadovaných testů na posturografické plošině, analýza výsledků, protokol z vyšetření včetně doplnění programu fyzioterapie
 • Fyzioterapie s využitím posturografické plošiny
  • určeno pro pacienty/klienty, kteří při terapii využijí zpětnou vizuální kontrolu pro zlepšení stereognozie a somatognozie (vnímání polohy těla, změny polohy těla a pohybu v prostoru)
  • obsah: provádění jednotlivých prvků z navrženého fyzioterapeutického programu na principu biofeedback
 • Kontrolní vyšetření
  • vyšetření po ukončení programu, nebo v jeho průběhu, je-li to nutné; cíl:  korekce nebo doplnění fyzioterapeutického programu a zhodnocení výsledku terapie.